lunes 01.06.2020

El ayuntamiento de Palma se regirá por un código ético

El ayuntamiento de Palma se regirá por un código ético

MÉS per Palma, Som Palma y PSIB-PSOE han acordado este martes la creación de un código ético que regule el cambio de gobierno en la capital balear. El código ético forma parte de un futuro acuerdo que permita conformar un gobierno que en palabras de las tres formaciones 'haga de la transparencia y la rendición de cuentas sus señas de identidad en Palma'. Este código ético será compartido por el equipo de gobierno, y cada una de las tres fuerzas representadas en él la aplicarán igualmente a sus miembros.

Los cargos públicos se congelarán el sueldo durante toda la legislatura y no podrán aceptar regalos u obsequios, en efectivo o en especie, favores o servicios que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o indirectamente con su actividad política "cuyo valor supere los 60 euros".

El código ético es el siguiente:

I.- Principis Generals

a) Acompliment de la labor institucional amb lleialtat a la ciutadania, integritat, senzillesa, compromís, honradesa, moralitat, transparència, austeritat, exemplaritat, plena dedicació al servei públic i amb rendició de comptes.

b) Vetllar pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos públics basada en principis socials i ecològics d'eficiència, equitat i eficàcia.

c) Realització de la labor pública de forma inclusiva, amb respecte a la diversitat social, cultural, de gènere, entre unes altres; dignificant la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania, escoltant a totes les persones que ho sol·licitin i combatent qualsevol forma de discriminació.

d) Renúncia a qualsevol privilegi derivat de la condició de representant públic, incloent l'assignació de vehicle oficial de caràcter permanent excepte recomanació expressa dels cossos de Seguretat.

i) Inhibició en la presa de decisions i abstenció d'optar a càrrecs amb l'objectiu de representar interessos personals, anteposant sempre els interessos generals sobre els particulars. Evitar situacions que puguin general conflicte entre tots dos interessos.

f) Impulsar el laïcisme en les institucions públiques, reconeixent i respectant la diversitat religiosa.

g) Prohibició de contractació amb l'Ajuntament d'aquelles empreses que operin o tinguin sucursals en paradisos fiscals, així com d'aquelles que no respectin els drets laborals dels seus treballadors i treballadores.

II.- Retribució dels càrrecs electes.

a) Limitació salarial segons les respectives exigències de cada formació política. L'excés salarial podrà ser destinat a donacions a institucions, partits i/o entitats sense ànim de lucre.

b) Congelació salarial durant tota la legislatura, sense que sigui possible ni tan sols un augment de l'I.P.C. corresponent al respectiu any en curs.

III.- Obsequis

a) No es podran acceptar regals o obsequis, siguin en efectiu o en espècie, favors o serveis que procedeixin d'una persona física o jurídica relacionada directa o indirectament amb la seva activitat política i el valor de la qual superi els 60 euros. Tampoc es podran acumular regals procedents de la mateixa persona, organisme o empresa, que la suma dels seus valors sigui superior, igualment, als 100 euros durant el període d'un any.

b) Quan un regal o obsequi excedeixi de les quanties assenyalades, serà rebutjat i, si escau, retornat a la persona de procedència en el termini de cinc dies. Quan aquesta devolució no sigui possible, es procedirà a la seva integració en el patrimoni de l'administració o, si no resulta possible, es donarà a una entitat sense ànim de lucre.

c) Tot regal o obsequi que es rebi quedarà plasmat en un registre.

IV.- Implicació en procediments judicials

a) Renúncia al càrrec públic en cas d'obertura de judici oral i/o condemna per delictes vinculats a temes de corrupció, llibertat i indemnitat sexual (assetjament, abús o violació), contra la integritat moral, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil.

b) En els supòsits d'imputació es posarà el càrrec a la disposició de la valoració que realitzi la comissió de seguiment del present Codi la qual resoldrà definitivament.

El ayuntamiento de Palma se regirá por un código ético
Comentarios