martes 28/9/21

Dia sense cotxos

Avui és es dia sense cotxos. No crec que se noti molt en es nostros carrers aquest esdeveniment, demà ho sabrem oficialment i avui ho sentirem si circulam per sa nostra ciutat. Jo, he de fer unes gestions pes centre de Palma i fa molt de temps que me desplaç o amb sos servicis públics o amb so cotxo de Sant Fernando poc ja que contribuiré a celebrar aquest esdeveniment, des com únicament me beneficiaré de sa gratuïtat de sa línia número 2 dets autobusos municipals i com no d'alenar un aire una mica, o no, més pur que s'habitual. Es dia sense cotxo, no és una celebració recent, va tenir ses seves albors allà pets anys 70, crec que coincidint amb sa crisi des petroli de 1973, per reduir s'ús de s'automòbil i conscienciar a ses persones a s'ocupació d'altres medis de locomoció com son es públics o s'ús de sa bicicleta tots dos més sostenibles.

En realitat va esser uns vint anys més tard quan aquest moviment va començar almanco a europeïtzar-se dedins s'anomenada setmana de sa mobilitat, celebrant-se per iniciativa de sa Comunitat Europea tal dia com avui, tots ets anys.

Sobre es paper tot és molt guapo, a sa realitat ¿és un fiasco o pur simbolisme? Es centres de ses ciutats se veuen millorats ambientalment per força, ja que ets ajuntaments prohibeixen o sa circulació des vehicles privats o ets aparcaments pes no residents des barri, sa qual cosa condiciona ja de per si s'ús des vehicle.

An es meu entendre aquest dia, ple de simbolisme, no té més efectivitat que sa de complir amb una iniciativa europea atès que per sa celebració d'aquesta fetxa no se consciencia deguda o suficientment a sa ciutadania sobre es seu significat i es seu perquè, en poques paraules me pareix un paripé.

Fins demà no sabrem com he dit s'èxit o es fracàs d'aquesta nova edició, almanco a sa nostra ciutat i resultaria interessant es conèixer si ses nostres autoritats civils i de tots ets estaments públics, celebren aquest dia i van a ses seves obligacions amb sos seus vehicles oficials o prescindeixen d'ells i usen es transport públic per fer es seus desplaçaments. Molt possiblement qualque autoritat mos sorprendrà dematí a sa premsa amb una foto seva caminant o amb autobús, tren o metre, sa qual cosa no sabrem mai si aquest gest és només per sa foto o efectivament és que ha celebrat es dia sense cotxos. No se cansin molt, demà poden estar esbraonat.

Dia sense cotxos
Comentarios