miércoles 23/9/20

Portes a foravila

Hi ha tants esdeveniments negatius que me dóna pena es posar-me enfront des teclat de s'ordenador i escriure sa meva opinió des divendres, o hauria d'escriure amb sa boca petita i dir molt per res dir o exposar-me de totes totes a sa més cruel de ses crítiques.

Avui sent vergonya estranya per lo que ocorr no només a Balears també en altres llocs d'Espanya. És molt mal de fer sebre qui realment té sa veritat. Sa veritat absoluta no la té ningú i això és segur, és cert també i axiomàtic que es recursos de sa terra són limitats i que ses nostres illes en conseqüència ho són.

Sa realitat és que es turisme se mos ha anat de ses mans per raons exògenes i no podem posar portes a foravila, ara bé, pentura s'hagués pogut preveure lo succeït i avançar-mos an ets esdeveniments i pendre mesures. An es meu me preocupa sa tebor des polítics de torn enfront des darrers esdeveniments de sa turismofobia i més que sa seva tebor sa seva ajuda, presumpte, amb sa seva inoperància davant aquests moviments extremistes.

No podem morir d'èxit ni tampoc finir per falta de solucions vàlides, tampoc hem de permetre que aquesta bonança econòmica temporal no tengui repercussió en es treballadors que són a la fi i a lo darrer es que amb sos seus esforços i sacrificis fan que aquesta indústria surti de sa crisi i ells no vegin millorats es seus salaris és una tremenda injustícia. Es lloguer turístics si perjudiquen a ses persones que precisen d'una vivenda de lloguer en un preu assequible, legislar sobre això és lo interessant quan no perjudiqui ni a propietaris ni a futurs inquilins, però una Llei com sa qual s'ha aprovat no fa lo un ni lo un altre, crea discòrdia i desigualtat.

Sa meva cridada d'atenció és a tots i per tots, aturar ja ses polítiques de permissivitat selectiva, senyors polítics defensin es ben comú sense distinció de classe qualcuna, no seguesquin per aquesta deriva d'àcid camí que es ciutadans estan ja molt sensibles, baixin an es carrers, no a nes quals a vostès els interessen, a tots i comprovin es pocs amics que estan fent i sa crispació creada.

Me protegesqui es Senyor des mals temps que des polítics ja me protegiré jo.

Com podreu comprovar he escrit sa meva opinió amb sa boca petita, sa de no cridar, si ho hagués escrit amb s'altra, hagués dit coses que me podrien censurar per provocatives ets extremistes. Escrit en mallorquí que no català.

Portes a foravila
Comentarios