jueves 04.06.2020

Accés a l'habitatge

A les Balears d'ençà del boom turístic l'accés a l'habitatge ha estat complicat. Tenim un territori escàs. Hem fet una política urbanística de contenció del creixement. Hem tengut una gran pressió tan pels nous contingents humans que s'han instal·lat aquí a viure com d'aquells que han volgut adquirir una segona residència. Hem patit uns poders públics pobres per culpa en gran part de l'espoli fiscal o del mal finançament endèmic si volem ser políticament correctes i, en conseqüència, la política pública d'habitatge ha estat testimonial. El sòl i les edificacions s'han considerat una bona inversió on col·locar els estalvis, factor que no ha fet més que encarir els preus. Una pressió fiscal alta i d'una molt baixa progressivitat. Hi ha poca cultura de lloguer i unes respostes judicials davant els impagaments que no satisfan als propietaris que molt sovint s'estimen més mantenir buides els seus pisos.... Són moltes les raons que expliquen el problema encara que alguns es dediquin a dir que l'únic culpable és el lloguer turístic.

El Govern de les Illes Balears té en tramitació una llei d'habitatge que pretén posar algunes solucions davant aquest repte. Aquesta llei pel Pi té la valentia d'entrar en un dels elements essencials per poder trobar respostes: els habitatges buits, a través de la figura dels grans tenidors d'habitatge (persones propietàries de més de 10 habitatges). Encara que podem compartir algunes crítiques a les previsions normatives ens sembla poc realista i de nul·la eficàcia voler fer una llei que no inclogui mesures perquè no hi hagi una quantitat tan enorme d'habitatges buits.

En aquesta línia, per intentar posar damunt la taula possibles respostes des del Pi hem tornat fer una proposta que consideram que seria molt positiva. Aquesta proposta vol fer més atractiva pels inversors les promocions d'habitatge públic o a preu taxat. L'esmena consisteix en incrementar la densitat, el nombre d'habitatges que es poden fer a un solar o edifici, si es tracta d'una promoció d'aquestes característiques. Aquesta és una esmena que ja vàrem fer durant la tramitació de la llei d'urbanisme i que va rebre el vot contrari dels partits de la majoria. Esperem que s'ho repensin.

És un objectiu d'estat incrementar de forma molt rellevant el parc públic d'habitatges a les Illes Balears i per això necessitam mesures extraordinàries. El segon pacte de progrés a través de la Llei 5/2008 va anar en un sentit similar al que el Pi està plantejant. Existeixen opcions, des del Pi pensam que les polítiques d'habitatge necessiten una empenta de bon de veres i per això convidam a tots els actors a que entenguin la dimensió del problema, les seves múltiples causes i recullin les propostes que poden ajudar a avançar.

Josep Melià Ques

Diputat d'El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

Accés a l'habitatge
Comentarios